Категоризация на строежи и указания на МРРБ и ДНСК по ЗУТ и други въпроси (3)
арх. Антон Каравелов
7 май 2009 г.

 

Продължаа от бр. 17

ПРОТОКОЛИ И АКТОВЕ ЗА СТРОЕЖИ ОТ V категория. С Указание № СТ-04/1429-00-250 от 17.01.2005 г. на ДНСК се уточнява какви образци актове и протоколи се представят за строежите от V категория - това са образци 2, 3 и 15, съгласно Наредба № 3 от 2003 г. ДНСК счита, че е необходимо и съставянето на акт образец 14, отнасящ се до приемането на конструкцията на строежите. Само по този начин ще стане ясно изпълнени ли са изискванията на чл. 169, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, по отношение на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания.

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ, за въздушни линии на кабелните мрежи. Това е допустимо - освен по подземни кабели, могат да се изпълняват и въздушни линии. В Указание № 92-00-1210 от 08.12.2004 г. на МРРБ се посочва, че в тези случаи се изискват инвестиционни проекти, разрешение за строеж и договори със собствениците на стълбовата мрежа. Условието е, съществуващата стълбова мрежа да е заснета и нанесена в кадастралния план на населеното място.

(Р)

РЕМОНТИ И РЕКОНСТРУКЦИИ. Ремонтите, реконструкциите и преустройствата, както и вътрешните преустройства и смяна на предназначението са строежи от ТРЕТА категория. Обектите от първа до четвърта категория включително, съгласно Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи, при ремонти и преустройства са обекти от четвърта категория. Справка писма № IV-3241-06-538 от 04.11.2003 г. на ДНСК и № 08-00-17 от 31.03.2004 г. на МРРБ.

РЕГИСТРАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ. Съгласно чл. 177, ал. 3 от ЗУТ, строежите от четвърта и пета категория не се приемат от ДПК (държавна приемателна комисия), а само се регистрират в общините. Има и подробности, които са изяснени с Указание № 90-04-990 от 05.08.2003 г., № 90-04-187 от 19.02.2004 г., № 26-00-232 от 31.07.2003 г. на МРРБ.

За строежи от първа до четвърта категория включително, на които е открита строителна площадка преди 01.09.1999 г. и има сключен договор за строителен надзор РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ следва да се издаде от органите на ДНСК. Основанието е съставен протокол обр. 16 на Държавна приемателна комисия и на основание Наредба №2 от 31.07.2003 г. (ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., доп. бр. 49 от 14.06.2005 г.) за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

За строежите от четвърта категория, започнати преди 01.09.1999 г. не се изисква окончателен доклад (Указание № 90-04-187 от 19.02.2004 г. на МРРБ). Основното е, строежите следва да отговарят на изискванията на чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ.

РЕГИСТРАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ. ДНСК не следва да приема строежите с държавна приемателна комисия - ДПК от четвърта и пета категория (чл. 177, ал. 3 от ЗУТ), съгласно Указание №7-00-39 от 22.06.2004 г. на МРРБ и точка 3 от Указание №92-00-725 от 11.08.2004 г. на МРРБ, за тях не е необходимо да се представят допълнителни становища от специализираните контролни органи (СКО) и от енергийните и други дружества. Това облекчава много възложителите и главните архитекти в общините, за издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатацията на строежите. Строежите от шеста категория въобще не се приемат от ДПК, нито се регистрират в общините (Справка чл. 178, ал. 2 от ЗУТ).

РЕСТИТУИРАНИ ИМОТИ. ПОСТАВЯ СЕ ВЪПРОСЪТ ОТ ОБЩИНИТЕ, могат ли да се премахват незаконни строежи проводи в реституирани имоти, съгласно правомощията посочени в чл. 222 от ЗУТ? Това са репресивните действия на началника на ДНСК или на упълномощено от него лице за извършване на следното: спиране на строителството, забрана за достъп до него, забрана захранването му с електроенергия (ток), вода, топлинна енергия и др., забрана за ползване, издаване на заповед за премахване, освобождаване на строежа от хора, машини, съоръжения, механизация, материали, продукти и др.

Съгласно Решение №2095 от 09.03.2004 г. на Върховния административен съд (ВАС), по а.х.д. № 10712 от 2003 г., проводи и други инсталации, преминаващи през реституирани имоти, възстановени от кмета на общината или по съдебен ред, имат СЕРВИТУТНО ПРАВО. Тези инсталации и съоръжения не могат да бъдат премахнати като незаконни, защото са възстановени с вещните им тежести. След като имотът е реституиран, с наличието на някакъв провод или инсталация, налице е заварената тежест, възникнало сервитутно право по силата на самия закон след реституцията на параграф 1, т. 51 от ДР на Закона за енергетиката и енергийната ефективност (ЗЕЕЕ- отм. ДВ, бр. 63 от 28.06.2003 г.).

Съгласно параграф 26 от ПР на Закона за енергетиката (ЗЕ - ДВ, бр. 107 от 09.12.2003 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 от 25.02.2005 г., бр. 95 от 29.11.2005 г., бр. 36 от 04.04.2008 г.), възникналите по силата на отменения ЗЕЕЕ сервитути, запазват правното си действие.

(С)

СТЕПЕН ЗА ЗАВЪРШЕНОСТ НА СТРОЕЖИТЕ ПРЕЗ 2005 г. И 2006 г. Виж " ЗАВЪРШЕНОСТ НА СТРОЕЖИТЕ", НА БУКВА (З).

СТРОИТЕЛНИ КНИЖА са характеризирани в § 5, т. 36 от ДР на ЗУТ и обхващат следните елементи: инвестиционни проекти за извършването на строежите, разрешението за строеж (акт за узаконяване) и протокола за определяне на строителна линия и ниво. Одобрения и съгласуван инвестиционен проект, когато се изисква такъв, е неразделна част от разрешението за строеж (чл. 148, ал. 8 от ЗУТ). Всички строителни книжа, включително и актовете и протоколите, които се съставят по Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г., БСА, кн. 5 от 2003 г.), се съхраняват безсрочно в техническия архив на общинската администрация - за строителните книжа, а съставените актове и протоколи във възложителя (собственика).

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР. Съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ, "Строителен надзор" задължително се упражнява на строежите от първа до четвърта категория включително. По Указание № 90-05-1619 от 11.12.2001 г. на МРРБ, което се отнася за проектите финансирани по ФАР, ИСПА, САПАРД и др. фондове на Европейския съюз, важи Наредба № 9 от 2001 г. на МРРБ за лицензирането на лицата, упражняващи строителен надзор. За тях се спазва ЗУТ при издаването на разрешение за ползване.

ЗАБЕЛЕЖКА: С Постановление № 238 от 22.10.2001 г. на Министерския съвет се отменя Правилника за оправомощаване, функциите и задълженията на лицата, упражняващи независим строителен надзор в проектирането и строителството - ДВ, бр. 56 от 29.06.1999 г., попр., бр. 97 от 1999 г., отменен ДВ, бр. 92 от 20.10.2001 г.). От 2001 г. влезе в сила Наредба № 9 от 2001 г. за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор (ДВ, бр. 58 от 29.06.2001 г.).

Издадени са няколко указания. Например Указание № 26-00-346 от 29.07.2003 г. на МРРБ, отнасящо се за строежите от първа, втора, трета и четвърта категория, до изтичане на срока, да упражняват строителен надзор - Правилника за строителен надзор. Съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, консултанта въз основа на сключен договор с възложителя, може:

- да упражнява строителен надзор на строежите и/или да оценява проектите от първа до четвърта категория;

- да проучва и координира строителството, до въвеждането му в експлоатация;

МРРБ, респективно ДНСК издава лицензи за упражняване на строителен надзор за един срок от 5 (пет) години, след което те могат да се продължат. Важна дейност на лицата, упражняващи строителен надзор е, съставяне при завършването на строежа ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД, за всички условия и обстоятелства за строежите (чл. 167, ал. 2 от ЗУТ за издаването на лицензи).

СЪОБЩЕНИЯТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, СЕ ИЗВЪРШВАТ по реда на АПК (върху разписен лист, срещу подпис и дата). Има обаче случаи, когато адресът на някои от тях, не е известно или лицето не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления, в сградата на общината, в Интернет страницата на общината или се съобщава по друг обичаен начин (чрез пресата). В тези случаи, без да е посочено в нормативния акт, по аналогия на § 4, ал. 1, изречение 2, 3, 4 и 5 от ДР на ЗУТ, така направеното съобщение се удостоверява в служебна бележка подписана от две служебни лица. Служебната бележка са прилага към съответната приписка в общината.

(Т)

ТЪРПИМИ СТРОЕЖИ. Трябва да отбележим, че от 27.07.2003 г. (ДВ, бр. 65 от 2003 г.) настъпиха съществени изменения в ЗУТ. Както в Европейските страни, бяха отменени чл. 226 и чл. 227 от ЗУТ, касаещи узаконяването на незаконни строежи. По параграф 184, ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на ЗУТ, беше даден 6-месечен гратисен срок, нарушителите да подадат заявление за узаконяване.

Сроковете за търпимост на незаконните строежи се третират в параграф 16, ал. 1, 2 и 3 от ПР на ЗУТ. По параграф 16, ал. 1 се посочва, че незаконни строежи, изградени до 07.04.1987 г., без проекти и без разрешения за строеж не се премахват и не подлежат на забрана за ползване. Те могат да бъдат предмет и на прехвърлителни сделки, след представяне на удостоверение от общината, че строежите са търпими.

Вторият период обхваща времето от 08.04.1987 г. До 30.06.1998 г., ако са били допустими по ПУП/ПРЗ и строителните правила и нормативи и са били декларирани до 31.12.1998 г. пред общината (ДВ, бр. 79 от 1998 г.).

Третия период за незаконните строежи е след 30.06.1998 г., ако се подаде искане за узаконяване в 6-месечния срок. Този срок изтече на 26.01.2004 г. В параграф 184, ал. 12 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, императивно се посочва, че строежите, които не са заявени за узаконяване в срока по ал. 2, или за които производството по узаконяването е приключило с влязъл в сила отказ за издаване на акт за узаконяване СЕ ПРЕМАХВАТ, като неузаконяеми. Тези лица, които са изпуснали срока, следва да докажат пред общината, респективно главния архитект, че са имали основателни причини и не са имали възможност да подадат искането за узаконяване.

Удостоверението за търпимост не е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 214 от ЗУТ. То не може да се обжалва пред съда, като се счита, че това е административно-техническа услуга. Актовете с които се създават, изменят или променят права и задължения, или се засягат законни интереси на граждани, могат да бъдат констативни, удостоверителни, или доказателствени актове, но не могат да се считат за индивидуални административни актове по смисъла на чл. 214 от ЗУТ, за да се обжалват по чл. 215 от ЗУТ пред съда. В същият дух бе и Определение № 853 от 02.02.2004 г. на Върховния административен съд. Отново се повтаря, че с удостоверенията за търпимост НЕ СЕ СЪЗДАВАТ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ И НЕ СЕ ЗАСЯГАТ ПРАВА И ИНТЕРЕСИ НА ГРАЖДАНИ. Това представлява една техническа услуга по смисъла на Закона за обслужване на физически и юридически лица (ЗОФЮЛ - ДВ, бр. 95 от 02.11.1999 г., отм.).

Съгласно чл. 18 от ЗОФЮЛ на обжалване подлежи само отказът да бъде извършена административната услуга от лицето, което има интерес от това. Всичко това обаче, е само история - етап на развитие на нашето законодателство.

С публикуването на чл. 21, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс - АПК (ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., бр. 94 от 31.10.2008 г.) и Указание № 92-00-792 от 02.06.2006 г. на МРРБ, удостоверенията за търпимост представляват индивидуални административни актове и като такива подлежат на обжалване пред съда.

В чл. 21, ал. 1 от АПК индивидуален административен акт е изрично волеизявление или с изразеното волеизявление, с действие или бездействие на административен орган с които се създават права и задължения или непосредствено засегнати права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации, както и отказът да се издаде такъв акт. А в чл. 21, ал. 2 от АПК индивидуалните административни актове са и волеизявлението, с което се декларират или констатират вече възникнали права или задължения. Удостоверение за търпимост по § 16, ал. 1 от ЗР на ЗУТ е именно такъв акт.

(У)

УРАНОВИ МИНИ. С писма № 08-III-4 от 24.02.2004 г. и № V-3545-00-248 от 21.01.2004 г. на МРРБ се изяснява, че изоставените УРАНОВИ МИННИ ЗОНИ, след рекултивация по метода на Наредба №26 от 1996 г. за рекултивация на нарушени територии и оползотворяване на хумусния слой (ДВ, бр. 16 от 1980 г., бр. 101 от 1992 г. на МЗХП, МТРС (МРРБ), МОСВ и Комитета за горите при МС - понастоящем Държавна агенция по горите), се СЧИТАТ ЗА ПЪРВА КАТЕГОРИЯ, КАТО НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ (по смисъла на чл. 8, ал. 5 от ЗУТ). Това води и до съответните последици.

По принцип категорията на строежите се определя от проектанта, заедно с възложителя, като се потвърждава от лицето, което оценява съответствието на инвестиционния проект по чл. 142, ал. 6, т. 1 и 2 от ЗУТ и органа, който одобрява проекта. Тази постановка е потвърдена и с писмо № 92-00-796 от 22.03.2004 г. на МРРБ.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ следва да отбележим, че МРРБ, ДНСК и други инстанции, като МВР, Министерството на здравеопазването, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция за метеорология и технически надзор и други, са издали много указания и писма, както и други министерства. Има е много решения на Върховния административен съд и др. по темите на устройство на територията. Те са разпилени в различни бюлетини, вестници и списания, отговори на частни жалби и запитвания на юридически и физически лица, и понякога трудно се намират. Дано този Коментар макар и отчасти да подпомагане практически техническите специалисти в страната, каквато ще бъде за в бъдеще дейността на в. "Арх и арт - форум".
Copyright © 2007, Arh&Art     Powered by PHP Site Management System